NALN

  Geheue van die Afrikaanse woorderfenis in letterkunde • musiek • toneel

  NALN en …
  ons Afrikaanse literêre erfenis
 • Alle skrywers wat in Afrikaans skryf, vind ‘n tuiste in NALN: biografiese en skrywersinligting, hulle boeke, manuskripte, memorabilia, ens.
 • Die Afrikaanse letterkunde oor alle eras word gedokumenteer – vanaf die vroegste dagboek-/ joernaal-literatuur tot die heel jongste tendense.
 • Alle fasette en registers word gekoester, insluitende kinder- en jeugliteratuur, ontspannings- en verstrooiingsliteratuur; ook alle genres en sub-genres, asook fotoverhale, strokiesprente, vertellings en enige mondelinge vorme.
 • Afrikaanse tekste in vertaalde vorm word versamel, asook die wêreldletterkunde in sy Afrikaanse vertaling.
 • NALN bewaar die mees omvattende versameling van Afrikaanse boeke en publikasies ten opsigte van soortgelyke instellings (meer as 84 000 titels en 150 000 eksemplare).
 • ‘n Versameling manuskripmateriaal (sowat ‘n halfkilometer raklengte, ±150 000 items).
 • Koerant- en tydskrifknipsels (ongeveer 450 000 items).
 • Die knipselversameling dien as unieke inligtingsbron oor taal- en letterkundig verwante onderwerpsvelde, soos literêre pryse en die stand van Afrikaans.
 • NALN beantwoord navrae van onderwysers, skoliere, voor- en nagraadse studente, leeskringe en enigeen wat in die een of ander aspek van die Afrikaanse letterkunde belangstel.

  NALN en …
  ons Afrikaanse musiekerfenis
 • NALN is die enigste bestaande museumfasiliteit vir die Afrikaanse musiek in sy totale omvang van die ernstige tot die volkse en ligte musiek.
 • NALN besit materiaal van die skeppers van ons vroegste kunsliedere, soos Bosman di Ravelli, Charles Nel en Stephen Eyssen, asook nalatenskappe van o.a. Arnold van Wyk, S. le Roux Marais, Olaf Andresen, Anton de Waal, Jan Orrelis en verskeie ander lede van die De Villiers-familie.
 • Die omvangryke dokumenteversameling van die musiekhistorikus Jan Bouws is ‘n unieke navorsingsbron.
 • Die argief van die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele, aangevul deur die nalatenskap van dr. S.H. Pellissier, e.a.
 • ‘n Bladmusiekversameling van George Payne word aangevul deur skenkings en nalatenskappe uit talle ander oorde.
 • Plakkate en programme van musiekaanbiedings, asook knipsels en ander bronne oor musiekpersoonlikhede en die musieklewe, asook die kunstefeeste.
  NALN en …
  ons Afrikaanse toneel- en teatererfenis
 • NALN is die enigste bestaande museum vir die Afrikaanse toneel, van die vroegste pioniers-era tot hedendaagse gebeure.
 • Loopbaanversamelings van pioniers soos die Hanekoms, Wena Naudé, André Huguenet, Anna Neethling-Pohl, e.a.; versamelings uit latere era’s soos dié van Cobus Rossouw, Sandra Kotzé, Marius Weyers en Hermien Dommisse.
 • Toneelmanuskripmateriaal, soos toneel- en regietekste en korrespondensie.
 • Dit sluit Africana in wat terugstrek tot die 19de eeuse Rederykerskamer Aurora aan die Kaap. * Herman Binge se argiefopnames van teaterpersoonlikhede.
 • Neil Sandilands se reuse-versameling digitale foto- en videomateriaal.
 • Opnames van verskeie persoonlikhede uit die toneel-, radio- en TV-wêreld.
 • Plakkate en programme van toneelaanbiedings.
 • Versamelings van eertydse streekrade vir uitvoerende kunste.
 • Tekstielversamelings met toneelkostuums, soos dié van Francesco die Nar.
 • Koerantknipsels met biografiese inligting van akteurs.
  Die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein is die sentrale bewaarplek vir alle materiaal en inligting wat die geskiedenis, ontwikkeling en omvang van die Afrikaanse letterkunde, musiek en toneel dokumenteer.
  Die museum is in 1973 deur die Vrystaatse provinsiale owerheid gevestig as ‘n diens aan die hele land.
  As deel van sy transformasie in die 1990’s het NALN die ontwikkeling van ‘n Sesotho letterkundige museum bepleit en gefasiliteer. Vandag is Dingolweng ‘n dinamiese sustersinstelling binne die Vrystaatse departement van sport, kuns, kultuur en ontspanning se Vrystaatse provinsiale museumdiens.
  Omvang
  NALN se museumversamelings beloop ‘n beraamde driekwartmiljoen items. Benewens meublement en personalia uit talle skrywers en andere se literêre nalatenskap, sluit dit boek- en publikasieversamelings in, asook kluise vol manuskripmateriaal, tydskrifte en koerante, knipselversamelings, bladmusiek-, plakkaat- en programversamelings, kunswerke en oudiovisuele versamelings, en dergelike unieke bewarenswaardighede.
  Toekomsgerig
  Hierdie materiaal word in die eerste plek versamel, bewaar en ontsluit as ‘n erfenis aan die geslagte wat kom, as ‘n lewende erfenis waarop ‘n toekoms gebou kan word.
  Dit is ‘n nasionale hulpbron vir die hele land en sy mense, wat sowel die uitstalwaarde as die navorsingspotensiaal betref.
  NDienste wat NALN bied
 • Lesings en praatjies
 • Begeleide toere
 • Aktiwiteite vir kinders, soos Skattejag en Raaisels
 • Uitreik-aksies
 • ‘n Omvattende inligtingsdiens
 • Opvoedkundige projekte
 • NALN beskik oor ‘n ouditorium en ander fasiliteite vir die aanbied van museumverwante geleenthede, soos boekbekendstellings en programme waarin die Afrikaanse woorderfenis geniet word.
 • Die Vriende van NALN-vereniging bied lidmaatskap aan enigeen wat NALN daardeur wil ondersteun.

  Kontak NALN…
  Posadres: NALN, Privaatsak X20543, Bloemfontein, 9300
  Faksnommer: 051 405 4259
  Webwerf: www.fssacr.gov.za/NALN
  Straatadres: h/v Pres. Brand- en Miriam Makebastraat, Bloemfontein
  Besoektye: Maandae – Vrydae 8:00 – 16:00

  U kontakpersone

  Kurator (skenkings en nalatenskappe, ens.):
  Navorsingsinligting:
  Leeskringbesprekings en praatjies:
  Bespreek van ouditorium:
  Begeleide toere, opvoedkundige dienste en Museumwinkel:

  Vriende van NALN-vereniging
  Kontakbesonderhede:

  Vriende van NALN-vereniging: vriendevannaln@gmail.com
  Facebook: www.facebook.com/vriendevannaln

  Dokumente: